Donkilo

Alu si maningala holihenŋo siyaman soto jan.