Contact

Alu si bataxo ki no n ma kunnahirisilo men be nin dugoma la. Alu maaku nte a la xʼalu toxo ki n ma warante alu la Imeyili kunnahirinsilo, ho nin a xa tara alu be ŋininxalo do kela anin alu sago xa jaabo do soto.

Target Image